اهداف شرکت

1-2-اهداف شرکت

شرکت باتوجه به اینکه این شرکت توانایی تهیه خاک را از سایر مناطق را داشته و وابستگی بسیار کمی نسبت به خاک معدنی روی موجود در کشور را دارد لذا ایجاد یک واحد تولیدی شمش روی که بتواند چرخه فعالیت های شرکت را تکمیل نماید از اهداف آتی شرکت می باشد.و واردات خاک روی در کنار خاک موجود در کشور وتولید شمش روی و صادرات آن به کشور های دیگر یک چرخه کامل از تولید با حداقل وابستگی را برای ما وجود خواهد آورد.

1-3-توانایی های شرکت

از جمله توانایی های فعلی شرکت وجود پشتوانه چندین ساله تجاری  واستفاده از همکاری مدیران با تجربه در هر دو زمینه (تجارت وتولید) در داخل مجموعه می باشد در کنار این موضوع ارتباط تنگاتنگ و موثر با تجار ترک و معدن داران کشور ترکیه نیز از مزیت های موجود شرکت می باشد.