درباره ما

1-1- معرفی شرکت

نام شرکت : توپراک روی گستران

نوع شرکت : سهامی خاص

شماره ثبت : 9595

این شرکت در تاریخ 1391/02/23 تحت شماره ثبت 9595 در قالب فعالیت در حوزه تولید و استخراج

مواد معدنی فولوتاسیون ، تولید وفراوری شمش فلزات ،واردات و صادرات خاک ، کنسانتره وشمش فلزات

وسایر موارد مرتبط تاسیس گردید و همزمان فعالیت خود را آغاز نمود

 

   توپراک روی گستران